Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fomentation /,fəʊmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự kích động, sự xúi bẩy
    sự chườm nóng