Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người xúi bẩy, người xúi giục; người khích (mối bất hoà, sự phiến loạn...)