Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  (khẩu ngữ, nói trại)
  như bloody
  it's a blinking nuisance
  thật là phiền hà hết sức

  * Các từ tương tự:
  blinking cursor