Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nictitate /'niktiteit/  

  • Ngoại động từ
    (như) nictate