Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tháp
  a bell tower
  tháp chuông nhà thờ
  tower above (over) somebody (something)
  vượt hẳn lên, cao hơn hẳn
  với chiều cao sáu phít, anh cao hẳn hơn mẹ anh
  Shakespeare vượt hẳn lên trên các nhà viết kịch khác thời Elizabeth

  * Các từ tương tự:
  tower of strength, towerblock, towered, towering, towery