Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hầm tù (ở một lâu đài)