Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chóp hình nón; chóp tháp
    một quang cảnh tráng lệ của những chóp tháp trong thành phố

    * Các từ tương tự:
    spirea, spireme