Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

towerblock /'taʊəblɒk/  

  • Danh từ
    khối nhà rất cao