Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pagoda /pə'gəudə/  

  • Danh từ
    chùa

    * Các từ tương tự:
    pagoda-tree