Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

campanile /,kæmpə'ni:li/  

  • Danh từ
    gác chuông