Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tháp con
    (quân sự) tháp pháo

    * Các từ tương tự:
    turret-lathe, turreted