Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obelisk /'ɒbəlisk/  

  • Danh từ
    cột tháp (trên đài kỷ niệm…)