Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tower of strength /,taʊə əv 'streηθ/  

  • Danh từ
    người có thể nương cậy