Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tháp chuông (nhà thờ)

    * Các từ tương tự:
    steeple chase, steeple chaser, steeple jack, steeple-crowned hat, steeplechase, steeplechaser, steepled, steeplejack