Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castle /'kɑ:sl/  /'kæsl/

 • Danh từ
  lâu đài
  (cách viết khác rook) quân tháp (quân cờ vua)
  [build] castles in the air (in Spain)
  [xây] lâu đài trên cát
  Động từ
  (cờ vua) đi quân tháp đến cạnh ô con vua và con vua đến phía bên kia quân tháp

  * Các từ tương tự:
  castle-builder