Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superhuman /,su:pə'hju:mən/  /sju:pə'hju:mən/

 • Tính từ
  quá sức người, siêu phàm
  it will require a superhuman effort to get the job finished on time
  phải một sự cố gắng siêu phàm mới có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn

  * Các từ tương tự:
  superhumanity, superhumanly, superhumanness