Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính siêu phàm; siêu nhiên; vượt quá khả năng con người