Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (đùa)
    phốp pháp, tròn trĩnh (người)

    * Các từ tương tự:
    rotunda, rotundate, rotundifolious, rotundity, rotundly