Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pear-shaped /'peəʃeipt/  

  • Tính từ
    hình quả lê