Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roly-poly /,rəʊli 'pəʊli/  

 • Danh từ
  (cách viết khác roly pudding)
  bánh pu-đinh cuốn
  Tính từ
  (khẩu ngữ)
  béo tròn (người)
  a roly-poly little man
  một người bé nhỏ béo tròn

  * Các từ tương tự:
  roly-poly pudding