Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ, thường xấu)
    béo lùn (người); béo lũn cũn (ngón tay…)