Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmentionables /ʌn'men∫ənəblz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)(khẩu ngữ)
    quần áo lót, đồ lót