Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unutterable /ʌn'ʌtərəbl/  

 • Tính từ
  không lời nào tả xiết; kinh khủng
  unutterable joy
  niềm vui không lời nào tả xiết
  an unutterable fool
  một thằng ngu xuẩn kinh khủng

  * Các từ tương tự:
  unutterableness