Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lingerie /'le:nʤəri:/  

  • Danh từ
    đồ vải
    quần áo lót đàn bà