Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hạn chế
  bà ta hạn chế phần ăn của mình để con mình ăn đủ
  Danh từ
  phần việc
  to do one's daily stint
  hoàn thành phần việc hằng ngày của mình
  without stint
  không tiếc, hào phóng, nhiều
  bà ta không tiếc lời (hết lời) khen ngợi họ

  * Các từ tương tự:
  stintingly, stintless