Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phần (phải đóng góp hoặc được chia)
  I've done my quota of work for the day
  tôi đã làm xong phần việc của tôi trong ngày
  hạn ngạch (người nhập cư, hàng nhập khẩu)

  * Các từ tương tự:
  quotable, quotation, quotation-marks, quotative