Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giàn giáo
  cách dàn dựng
  an imaginative new staging of Macbeth
  một cách dàn dựng mới vở Macbeth giàu sức tưởng tượng

  * Các từ tương tự:
  staging post