Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít, viết tắt W)
  the west
  hướng tây, phương tây, phía tây
  the rain is coming from the west
  cơn mưa đến từ hướng tây
  she lives to the west of Glasgow
  chị ta sống ở phía tây Glasgow
  the West
  phương tây; các nước phương tây
  miền tây nước Mỹ
  she's lived in the West for ten years
  chị ta sống ở miền Tây nước Mỹ (tức California) đã được mười năm
  go west
  (lóng, cũ)
  đi tong (chết; bị phá hủy)
  đã xảy ra hỏa hoạn và công trình năm năm nghiên cứu thế là đi tong
  Tính từ
  tây
  a west wind
  gió tây
  the west side of London
  phía tây Luân Đôn
  Phó từ
  về hướng tây
  travel west
  đi về hướng tây
  three miles west of here
  cách đây ba dặm về hướng tây
  tòa nhà quay mặt về hướng tây

  * Các từ tương tự:
  west central, West Country, West End, west-ender, westbound, westenize, wester, westerlies, westerly