Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thỏa mãn, hài lòng
    I felt quite satisfied after my meal
    tôi cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn sau bữa ăn