Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presuming /pri'zju:miɳ/  

  • Tính từ
    tự phụ, quá tự tin
    lợi dụng, lạm dụng

    * Các từ tương tự:
    presumingly