Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng bị điên, tình trạng mất trí
    a plea of insanity
    lời bào chữa [rằng bị cáo] mất trí