Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngu ngốc, sự ngu xuẩn
    hành động ngu ngốc, lời nói ngu xuẩn