Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imbecility /imbə'siləti/  

  • Danh từ
    sự khờ dại, sự ngu đần
    hành động khờ dại, nhận xét khờ dại