Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ốm
  bệnh; thời gian bị bệnh
  những bệnh trầm trọng
  recovering after a long illness
  phục hồi sau một thời gian bệnh dài