Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresponsibility /,iri,spɒnsə'biləti/  

  • Danh từ
    sự không có ý thức trách nhiệm, sự vô trách nhiệm