Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neurosis /njʊə'rəʊsis/  /nʊə'rəʊsis/

  • Danh từ
    (số nhiều neuroses) (y học)
    chứng loạn thần kinh