Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) bệnh tâm thần phân liệt