Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chứng điên, chứng cuồng
  tật sính
  có tật sính sưu tập tem thư

  * Các từ tương tự:
  maniac, maniacal, maniacally, -mania, -maniac