Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychoneurosis /saikounjuə'rousis/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh loạn thần kinh chức năng