Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dementia /di'men∫ə/  

  • Danh từ
    (y học)
    sự sa sút trí tuệ

    * Các từ tương tự:
    dementia praecox, demential