Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    (thường đùa)
    khiếp thật!