Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • khuếch đại

    * Các từ tương tự:
    expanded board, expanded memory, expanded memory specifications (EMS), expanded metal