Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ nhớ mở rộng

    * Các từ tương tự:
    expanded memory specifications (EMS)