Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expanded metal /ik,spændid'metl/  

  • tấm kim loại làm nòng bê tông