Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hoàn toàn, [một cách] hoàn hảo; hết sức
    after a hard day's workI feel thoroughly tired
    sau một ngày làm việc cật lực, tôi cảm thấy hết sức mệt