Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreservedly /,ʌnri'zɜ:vidli/  

  • Phó từ
    [một cách] không hạn chế; [một cách] thẳng thắn
    apologize unreservedly
    xin lỗi thẳng thắn