Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    chu toàn, tận tình