Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carefully /'keəfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] cẩn thận
    [một cách] cần cù chịu khó
    [một cách] kỹ lưỡng, [một cách] chu đáo