Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extensively /ik'stensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] rộng, [một cách] rộng lớn
    he has travelled extensively in Europe
    anh ta đã đi du lịch nhiều nơi ở Châu Âu