Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

methodically /mə'θɒdikli/  

  • Phó từ
    [một cách] có phương pháp
    [một cách] ngăn nắp thứ tự